Algemene voorwaarden

Offertes en bestellingen

  • Elke prijs die vermeld wordt kan na vijftien dagen herzien worden. De levertermijn wordt als indicatie en te goeder trouw vermeld. Deze termijn gaat in op de werkdag na ontvangst van het document waarop het werk betrekking heeft.
  • Indien de klant de uitvoering van een bestelling annuleert, wordt het werk dat uitgevoerd werd tot aan het moment dat de opdracht stopgezet werd gefactureerd, met een minimum van 50 euro. Architekst behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling op te schorten.
  • De klant wordt verondersteld de houder te zijn van alle relevante rechten met betrekking tot elke opdracht die hij zou plaatsen voor de uitvoering van werk of de reproductie ervan. Architekst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze clausule.
  • Prijsopgaven zijn ramingen op basis van het originele document. 

Aansprakelijkheid – eigendom

  • De klant mag laattijdige leveringen niet weigeren en deze leveringen geven geen recht op een vergoeding of prijsvermindering.
  • Indien de uitvoering van een opdracht binnen een kortere termijn dan oorspronkelijk gepland bijkomende kosten met zich meebrengt, dan worden deze doorgerekend aan de klant.
  • Is er geen ondertekende bestelbon, dan kan Architekst niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele interpretatiefouten die het gevolg zijn van het niet verstrekken van schriftelijke informatie door de klant.
  • Het werk blijft ons eigendom tot de factuur en eventuele bijkomende kosten volledig betaald zijn.
  • De aansprakelijkheid van Architekst met betrekking tot eventuele schade die de klant zou oplopen door fouten of onnauwkeurigheden in de vertaling beperkt zich tot het vertaalwerk zelf. Er kan geen enkele vergoeding geëist worden voor incidentele schade, druk- of bindkosten of enige andere kosten die verband houden met het gebruik van de vertaling.

Klachten

Eventuele klachten moeten ons per aangetekend schrijven bezorgd worden binnen acht dagen na de ontvangst van het werk. Het uitblijven van enige klacht impliceert dat de klant het geleverde werk onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

Gebreken in delen van het geleverde werk geven de klant niet het recht om het werk in zijn geheel af te keuren.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen moeten binnen de 30 dagen betaald worden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Het uitblijven van betaling leidt automatisch tot een nalatigheidsintrest van 15%, zonder dat enige kennisgeving vereist is. De vergoeding wordt automatisch verschuldigd tegen een tarief van 15% van het gefactureerde bedrag zonder voorafgaande kennisgeving, met een minimumbedrag van 150 euro.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Scroll naar boven